Materiały na NWZA


Stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazuje materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Wykaz materiałów na NWZA INTERSPORT Polska S.A. :

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
3. Informacje dla Akcjonariuszy
4. Proponowany porządek obrad
5. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii H.
7. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
8. Opinia RN do projektów uchwał na NWZA


Załączniki
sport to the people