Prospekt emisyjny

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały, przebywający bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny, przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8.947.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie 382, 32-060 Liszki („Prospekt”).

Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1382 ze zm.).

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, w okresie jego ważności, będzie dostępny, w formie elektronicznej, na stronie internetowej Spółki pod adresem www.INTERSPORT.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. pod adresem http://bossa.pl/analizy/pierwotny/

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o INTERSPORT Polska S.A. oraz akcjach tej spółki będących przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży, objęcia ani nabycia akcji spółki INTERSPORT Polska S.A., ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży, objęcia ani nabycia akcji spółki INTERSPORT Polska S.A. od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających lub mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych, przepisami wydanymi na jej podstawie lub ją implementującymi, przepisami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a w szczególności przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje, powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia do przekazania Prospektu innym osobom.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM, NIE PRZEBYWAM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi.

DALEJ


Załączniki
sport to the people