WZA w dniu 17.06.2010 r.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości zł, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2010 r., o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 
 5. Przyjęcie porządku obrad. 
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 
 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 
 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku. 
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 
  • zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 
  • oceny pracy Rady Nadzorczej, 
  • sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, 
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r., 
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r., d. podziału zysku za rok obrotowy 2009 r. 
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
 17. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 KSH Na dzień 20 maja 2010 r. tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010 r.: - ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 13.933.334 akcji - ogólna liczba głosów wynosi: 20 600 000 głosów 
Akcje Spółki dzielą się na: 

 • 5.000.000 akcji imiennych serii A, na które przypada 10.000.000 głosów 
 • 3.500.000 akcji na okaziciela serii B, na które przypada 3.500.000 głosów 
 • 1.666.666 akcji imiennych serii C1, na które przypada 3.333.332 głosów 
 • 1.166.668 akcji na okaziciela serii C2, na które przypada 1.166.668 głosów 
 • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, na które przypada 100.000 głosów 
 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, na które przypada 2.500.000 głosów Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.


Zgodnie z art. 412 – 4122 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W załączonej poniżej "INFORMACJI dla AKCJONARIUSZY" - pkt. 4 , zamieszczono sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularz stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: wza@intersport.pl W załączeniu do niniejszego ogłoszenia Spółka INTERSPORT Polska S.A. przekazuje poniżej stosowne materiały:

sport to the people