Materiały na WZAStosownie do §19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” poniżej zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 20 czerwca br. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382 :


Załączniki
sport to the people