Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 20 kwietnia 2023 roku.

Zarząd
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

1.  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.   4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5.   5. Przyjęcie porządku obrad.

6.  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, dematerializacji Akcji Serii I, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii I oraz zmiany Statutu.

7.  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym dodania § 51 do Statutu Spółki

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

10. 
Wolne wnioski.


Załączniki
sport to the people