Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 15 marca 2017 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.


Załączniki
sport to the people