Dobre Praktyki

Oświadczenie na temat stanu stosowania
przez INTERSPORT Polska S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie przedstawia poniżej na podstawie § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).

A. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Spółka INTERSPORT Polska S.A podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które zostały przyjęte uchwałą
Rady Giełdy w dniu 13 października 2015 roku i weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.Tekst ww. zbioru zasad jest publicznie dostępny pod adresem: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

B. Wskazanie w jakim zakresie Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.
Według stanu na dzień 31.12.2017 roku dotyczącego stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - Spółka INTERSPORT Polska S.A. nie stosuje 3 rekomendacji: II.R.2., III.R.1., IV.R.2. oraz 9 zasad szczegółowych: I.Z.1.10., I.Z.1.15., I.Z.2., II.Z.2., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., V.Z.5., V.Z.6.

Poniżej zamieszczamy wykaz wszystkich rekomendacji i zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wraz z komentarzem Spółki zgodnie z zasadą „comply or explain”.


Załączniki
sport to the people