Komitet AudytuKOMITET AUDYTU w składzie,
1. Pan Wojciech Mamak (niezależny) – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Łukasz Bosowski – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Krzysztof Skowroński (niezależny) – Członek Komitetu Audytu

Do zadań KOMITET AUDYTU należy:

  • przedstawianie Radzie Nadzorczej uzasadnionych rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta; 
  • zapoznawanie się z programem prac biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem; 
  • monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę; 
  • wydawanie zaleceń, których celem jest przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę; 
  • pisemne sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności;
  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; 
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 
  • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 649) 

oraz 

innych, należących do zadań Komitetu, określonych w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51). 


Załączniki
sport to the people