Ogłoszenie


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 20 czerwca 2018 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 2.288.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
  • b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  • c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  • d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  • b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  • c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
  • d. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


Załączniki
sport to the people