Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 26 września 2023 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku,
 • udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2022 roku i kończącym 31 marca 2023 roku,
 • pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku;
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2022 roku i kończący 31 marca 2023 roku.
 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad


Załączniki
sport to the people