Ogłoszenie

1.   INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 40222 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Wybór komisji skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.

8.Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.

9.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.

10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a.      zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
b.      sprawozdania z działalności Rady,
c.       oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
d.      oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku,
b.      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2020 roku i kończącym 31 marca 2021 roku,
c.       udzielenie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2020 roku i kończącym 31 marca 2021 roku,
d.      pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
 12.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

14.Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.


Załączniki
sport to the people