Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERSPORT Polska S.A.
na dzień 27 września 2019 roku.


Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.038.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku,
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku,
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku,
d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia przekazujemy w załączeniu.


Załączniki
sport to the people