Ogłoszenie


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 27 lutego 2020 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.038.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
W związku z proponowaną zmianą Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.038.070 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 30.380.700 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A,
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”.

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.038.070,10 zł (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.038.070,00 złotych (cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 30.380.701 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 40.380.700 (czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A,
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1,
5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2,
6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
10) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”


Załączniki
sport to the people