Wybrane dane finansowe

Spółka INTERSPORT Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 208.700 tys. zł, czyli o 7,7% wyższe wobec 193.855 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie (od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku). W okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 r., Spółka zanotowała stratę brutto w wysokości 6.666 tys. zł przy stracie brutto na poziomie 6.783 tys. zł w analogicznym okresie. EBIT wyniósł -5.752 tys. zł, zaś EBITDA kształtowała się na poziomie 192 tys. zł.

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE
(dane w tys. zł)

ROK 2019/2020
od 01.04.2019

do 31.03.2020

ROK 2018/2019
od 01.04.2018

do 31.03.2019

 Przychody ze sprzedaży ogółem

208 700 242 324

 Wynik brutto na sprzedaży

71 587 91 940

 Marża brutto na sprzedaży

34,3% 37,9%

 Wynik ze sprzedaży

-7 463 -4 122

 Rentowność ze sprzedaży

-3,6% -1,7%

 Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

-5 752 -4 346

 Marża EBIT

-2,8% -1,8%

 EBITDA (EBIT + amortyzacja)

192 3 343

Marża EBITDA

0,1% 1,4%

Wynik brutto

-6 666 -6 048

 Wynik netto

-6 175 -5 285

sport to the people