Ogłoszenie

 INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.

8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki;  b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki  dotyczącym pokrycia straty..

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku,

b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku,

c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku,

d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku,

e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Pełną treść ogłoszenia przekazujemy w załączeniu do niniejszego raportu.


Załączniki
sport to the people