Materiały na WZA


Stosownie do §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 29.03.2018 r. oraz stosownie do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w załączeniu przekazujemy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 27 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382.

Wykaz materiałów na WZA INTERSPORT Polska S.A. :

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
3. Informacje dla Akcjonariuszy
4. Proponowany porządek obrad
5 Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
6. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
7. Opinia RN do projektów uchwal na WZA


Załączniki
sport to the people