WZA w dniu 14.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 1.393.333,40 zł, wpłacony w całości zł, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,

b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,

c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,

d. podziału zysku za rok obrotowy 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie § 4 pkt 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z

- Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B

- Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A

- Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z

- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z

- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z

- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z

- Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z

- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z

- Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z

- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z

- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z

- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z

- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z

- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z

- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z

- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z

- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z

- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z

- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z

- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z

- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z

- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z

- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z

- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D

- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z

- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z

- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z

- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z

- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z

- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z

- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z

- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z

- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z

- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z

Proponowane brzmienie § 4 pkt 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z

- Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B

- Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A

- Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z

- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z

- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z

- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z

- Produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z

- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z

- Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z

- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z

- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z

- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z

- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z

- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z

- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z

- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z

- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.62.Z

- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z

- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.65.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.78.Z

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.79.Z

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z

- Wykończanie wyrobów włókienniczych – PKD 13.30.Z

- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego– PKD 95.12.Z

- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 95.23.Z

- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego– PKD 95.29.Z

- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji– PKD 73.12.A

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych– PKD 73.12.B

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)– PKD 73.12.C

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach– PKD 73.12.D

- Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z

- Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z

- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 82.99.Z

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów– PKD 82.30.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z

- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z

- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z

- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z

- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z

- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z

- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z

- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z

- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 46.51.Z

- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego- PKD 46.52.Z

- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych - PKD 46.66.Z

- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z

- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z

- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z

- Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z

- Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z

- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z

- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z

- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z

- Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z

- Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z

- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B

- Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z

- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C

- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 i 2 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał powinno być dokonane najpóźniej w ostatnim dniu powszednim poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412 – 4122 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie wraz z załączonym skanem (w formacie PDF) podpisanego dokumentu udzielonego pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej: wza@intersport.pl, przy czym Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: wza@intersport.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, NIP; dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa powinien złożyć Spółce zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie zgłaszającego.

Zarząd informuje, iż Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej www.intersport.pl formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

Spółka na żądanie akcjonariusza wyśle nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi formularze, zawierające proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiające:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,

- oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,

- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,

- zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy ich wykorzystaniu.

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa.

Zgodnie z art. 4061 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 maja 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Zgodnie z art. 4063 § 6 i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 maja 2013 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 31 maja 2013 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – art. 406 3 par. 2 KSH).

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w godzinach od 10.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres e-mail: wza@intersport.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i informacje o stronie internetowej.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.intersport.pl oraz w siedzibie Spółki w Cholerzynie, Cholerzyn 382, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 15.00.

9. Inne informacje

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd prosi uczestników o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie


sport to the people