Aktualności

Skuteczna strategia INTERSPORT

26-10-2021

W dniu 26 października 2021 r. sieć INTERSPORT Polska S.A. opublikowała szacunkowe wyniki po II kwartale roku obrotowego 2021/2022, w których podkreśla, że odnotowała zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł. Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 wreśnia 2021 tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu i wypracowała masę marży o 51,1% wyższą. Wzrosła również dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce o 28,4%.

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki zmianie polityki handlowej wynikającej z nowej strategii Spółki wprowadzonej w życie przez nowy Zarząd w kwietniu 2021r, poprawie marży procentowej o 3 p.p. oraz trwającej dyscyplinie kosztowej.

Są to spektakularne wyniki, najlepsze od 5 lat.

Przychody za II kwartał 2021/2022

05-10-2021
W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r., Spółka odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 56 177 tys. zł i były wyższe o 20,3%  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46 680 tys. zł). Masa marży 20 649 w odniesieniu do II kwartału roku obrotowego 2020/2021 wzrosła o 31%.

Kaczmarek przejmuje stery Spółki

29-03-2021
Decyzją NWZ Akcjonariuszy Marek Kaczmarek objął z końcem marca br. stanowisko Prezesa Zarządu INTERSPORT Polska S.A., zastępując dotychczas pełniącego tę funkcję Artura Mikołajko. Jest to kolejny etap w rozwoju firmy.

Powołanie prokurentów Spółki,

22-03-2021

Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku udzielił prokury łącznej Panu Janowi Pawłowi Holik oraz Panu Tomaszowi Michałowi Matonóg.

Zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych.

18-03-2021
Od 20 marca do 9 kwietnia br. sieć INTERSPORT jest zmuszona zamknąć w całej Polsce sklepy zlokalizowane w galeriach handlowych. Spółka będzie prowadziła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce oraz sprzedaż hurtową z magazynu centralnego.

Uruchomienie środków PFR

04-03-2021
W dniu 4 marca br. zostały uruchomione dla INTERSPORT środki finansowe w wysokości 25.000.000 zł przyznane na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”.

Sklep w Olsztynie, czasowo zamknięty

26-02-2021
W związku z zaostrzeniem restrykcji w województwie warmińsko-mazurskim wynikających z trwającego w Polsce stanu epidemii COVID-19, sieć INTERSPORT Polska zmuszona jest w okresie od 27 lutego br. -  do odwołania - zamknąć sklep INTERSPORT o powierzchni 633 m2 zlokalizowany w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.

Aneksy i nowa umowa z mBank

17-02-2021
W dniu 17 lutego br. Spółka podpisala z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy przedłużające terminy spłaty umowy linii wieloproduktowej i umowy o kredyt inwestycyjny oraz zawarła umowę o nowy kredyt odnawialny w wysokości 5 mln PLN, która jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynności PLG-FGP.

Aneks do Umowy PFR

11-02-2021
W dniu 11 lutego br. Spółka podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.

Przedłużenie terminu spłaty

29-01-2021
W dniu 29 stycznia br. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisał ze Spółką aneks przedłużający - do 31 marca 2021 roku - termin spłaty umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

First Previous 1 2 3 4 Last

sport to the people