OgłoszenieOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. 
na dzień 27 września 2017 roku.

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 2.288.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku, o godz. 9.30, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


Załączniki
sport to the people