Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.413.070,00 zł i dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 38.755.866 głosów (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Krzysztof Pieła 8 927 895 23.04 % 22.53%
Janusz Pieła 3 857 895 9.95 % 11.30%
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi 10 000 000 25.80 % 29.30%
Artur Mikołajko 2 500 000 6.45 % 3.66%
Sławomir Gil 2 963 368 7.65 % 5.02%
Marcin Bogdani 1 945 275 5.02 % 5.70%
Pozostali 8 561 433 22.09 % 22.48%

* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 10.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 29,30% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających  10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 25,80% ogólnej liczby głosów.

sport to the people