Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 7.008.947,70 zł i dzieli się na 70.089.477 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 72.007.977 głosów (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Krzysztof Pieła 8 927 895 12.40 % 10.97%
Janusz Pieła 3 857 895 5.36 % 5.50%
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi 10 000 000 13.89 % 14.27%
Paravita 35 958 777 49.94 % 51.30%
Pozostali 13 263 410 18.42 % 17.95%

* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 10.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających  10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów.

sport to the people