Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. wynosi 3.413.070,00 zł i dzieli się na 34.130.700 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna liczba akcji uprawnia do oddania 40.014.366 głosów (słownie: czterdzieści milionów czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) z uwagi na fakt, że akcje imienne uprawniają do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariusz Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Krzysztof Pieła 9 357 895 23.37 % 22.53%
Janusz Pieła 3 857 895 9.63 % 11.30%
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi 10 000 000 24.97 % 29.30%
Artur Mikołajko 3 100 000 7.75 % 5.42%
Sławomir Gil 3 168 054 7.91 % 5.62%
Dorota Radwańska wraz z osobami powiązanymi 2 623 430 6.56 % 4.50%
Pozostali 7 907 092 19.58 % 21.32%

* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 9.999.100 akcji Emitenta, co stanowi 29,30% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających  9.999.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,96% ogólnej liczby głosów.

sport to the people