Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku, informuje, że dnia 29 sierpnia  2023 r. Spółka zawarła z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”) oraz partnerem biznesowym Inwestora - Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Partner), aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w Spółkę („Umowa”).

 

Zgodnie z podpisanym aneksem został przedłużony termin na uzyskanie przez Inwestora oraz Partnera niezbędnych zgód Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 30 września 2023 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Załączniki
sport to the people