Aneks do Umowy PFR

Aneks do Umowy PFR

W dniu 11 lutego br. Spółka podpisała z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki Płynnościowej w maksymalnej wysokości do kwoty 25.000.000 zł przyznanej na okres 4 lat w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” na zasadach i z zastrzeżeniem warunków wskazanych w Umowie Pożyczki.Zgodnie z aneksem do Umowy Pożyczki, Umowa Międzywierzycielska stanowiąca przesłankę zawieszającą Umowy Pożyczki została zastąpiona:

1. Zabezpieczeniami w postaci:
• zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość w skład którego wchodzą środki trwałe oraz zap sy towarów Pożyczkobiorcy;
• hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych położonych w Cholerzynie;
• weksla własnego in blanco z klauzulą nie na zlecenie i deklaracją wekslową;
• oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji;
• umową przelewu na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia Pożyczkobiorcy.

2. Umową o zawieszeniu dochodzenia roszczeń „Standstill”, zawartą pomiędzy Spółką a PFR i ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki opisane w raporcie bieżącym nr 44 z dnia 28 września 2020 r. nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.
Wypłata pożyczki nastąpi po spełnieniu kryteriów i warunków zawieszających wskazanych w Umowie Pożyczki, co zdaniem Spółki nastąpi do końca lutego 2021 roku.

Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

sport to the people