Aneksy i nowa umowa z mBank

Aneksy i nowa umowa z mBank

W dniu 17 lutego br. Spółka podpisala z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksy przedłużające terminy spłaty umowy linii wieloproduktowej i umowy o kredyt inwestycyjny oraz zawarła umowę o nowy kredyt odnawialny w wysokości 5 mln PLN, która jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynności PLG-FGP.Aneksy przedłużające termin spłaty (raport bieżący nr 6 / 2021) :

  • Umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), której termin spłaty został przesunięty na dzień 12 sierpnia 2022 r.
  • Umowy o kredyt inwestycyjny, której wartość na dzień podpisania aneksu wynosi 3.635.860,80 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 80 groszy) z terminem ostatecznej spłaty przesuniętym na dzień 29 listopada 2024 r.

Umowa o nowy kredyt odnawialny w wysokości 5.000.000 (słownie: pięć milionów złotych), spłata w 7 ratach kwartalnych, z ostatecznym dniem spłaty należności 29 grudnia 2022 r. Umowa jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynności PLG-FGP (raport bieżący nr 7 / 2021)

Na dzień 17 lutego br. łączna wartość wszystkich umów zawartych z mBank wynosi 27.635.861 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złote).

sport to the people