I Wezwanie - dematerializacja akcji.

I Wezwanie - dematerializacja akcji.

Zarząd spółki INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Cholerzynie: Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

sport to the people