NWZA - zatwierdzenie nowej emisji

NWZA - zatwierdzenie nowej emisji

W dniu 27 lutego br. NWZA przyjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Emisja Akcji Serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149.

 

Poniżej pełna treść Uchwały nr 4:


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 31 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala, co następuje: - - - - -

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 złotych (zero złotych dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 3.038.070,10 złotych (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), ale nie wyższej niż 4.038.070,00 złotych (cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), ale nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (zero złotych dziesięć groszy) każda („Akcje Serii H”).

2. Emisja Akcji Serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów) w liczbie nie większej niż 149. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, przy czym, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii H zostanie wpisane do rejestru po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2020 roku, wówczas Akcje Serii H będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, przy czym cena ta nie może być niższa niż 2,00 zł (dwa złote zero groszy) za każdą Akcję Serii H. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Akcje Serii H mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. - - -

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - -

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii H w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii H, w tym do: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii H i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii H, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, oraz- - - - - - - -

2) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii H, w tym wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii H i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii H. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii H. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia  wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii H, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich
dematerializacją. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie.

Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. W związku z ust. 1-11 powyżej, § 5 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: - - - - - - - - - - - - - -
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.038.070,10 złotych (trzy miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.038.070,00 złotych (cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 30.380.701 (trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset jeden) i nie więcej niż 40.380.700 (czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, - - - -
2) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - - - - -
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, - - - -
4) 1.666.666 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C1, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5) 1.166.668 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C2, - - - - - - - - - - - - - - - -
6) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - - - - - - - - - -
7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8) 8.947.366 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,- - - - - -
9) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.” - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na
podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH. - - - - - - - - - - - - - - - - -
14. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Załączniki
sport to the people