Powołanie prokurentów Spółki,

Powołanie prokurentów Spółki,


Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku udzielił prokury łącznej Panu Janowi Pawłowi Holik oraz Panu Tomaszowi Michałowi Matonóg.
Pan Jan Paweł Holik jest absolwentem Kozminski University Master of Business Administration – MBA i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Master of Finance and Banking. Posiada 10-letnie doświadczenie w finansach przedsiębiorstw OTCF S.A., TXM S.A. i Marketing Investment Group S.A. Pan Jan Paweł Holik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Michał Matonóg jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od lipca 2020 roku pełni w INTERSPORT funkcję Dyrektora E-commerce. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Provida i YPI Consulting, Jade Poland Junior Enterprise Consulting oraz Badura S.A. Pan Tomasz Michał Matonóg nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

sport to the people