Przedłużenie terminu spłaty

Przedłużenie terminu spłaty

W dniu 29 stycznia br. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisał ze Spółką aneks przedłużający - do 31 marca 2021 roku - termin spłaty umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).


Na dzień 29 stycznia br. łączna wartość wszystkich umów zawartych z mBank wynosi 22.718.494 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote). Szczegóły w raporcie bieżącym nr 51 z dnia 3 listopada 2020 r. oraz raporcie bieżącym nr 2 z dnia 29 stycznia 2021 r.

sport to the people