Szacunki za rok 2019/2020

Szacunki za rok 2019/2020

Według wstępnych szacunków w roku obrotowego 2019/2020 tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 208.700 tys. zł i były wyższe o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 193.855 tys. zł.)


Przy czym:

a. od I do III kwartału roku obrotowego 2019/2020 - przychody netto ze sprzedaży wyniosły 159.529 tys. zł i były o 19,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 133.872 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 49,0% i stanowiła 6,2% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej;

b. w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 - przychody netto ze sprzedaży wyniosły 49.171 tys. zł i były o 18,0% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 59.983 tys. zł) - głównie za sprawą drastycznego spadku obrotów związanego z rozwojem pandemii koronawirusa COVID-19 - co zostało szczegółowo przedstawione w raporcie bieżącym nr 19 z dnia 1 kwietnia br..

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. powierzchnia handlowa sieci INTERSPORT została zmniejszona o 2,7 % (było: 27 758 m2, jest: 27 007 m2). Na tym tle sprzedaż w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów w roku obrotowym 2019/2020 przedstawiała się następująco:

a. od I do III kwartału roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż LFL wyniosła 109.584 tys. zł i była o 2,2% niższa rok do roku (było: 111.996 tys. zł);

b. w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż LFL wyniosła 33.218 tys. zł i była o 27,0% niższa rok do roku (było: 45.789 tys. zł) - na co głównie wpłynął 72,0 % spadek sprzedaży LFL odnotowany w marcu br. oraz mniejsza o 2,0% sprzedaż realizowana za pośrednictwem kanału internetowego („e-commerce”). Pomimo tego, że w styczniu i w lutym br. e-commerce wygenerował dwucyfrowe wzrosty obrotów, to drastyczny spadek dynamiki obrotów w marcu (minus 35,0%) wpłynął negatywnie na wyniki całego kwartału, a słaby kwartał rzutował na wyniki roczne.

W roku obrotowym 2019/2020 roku Spółka wypracowała EBITDA na poziomie 108 tys. zł (w analogicznym okresie było: 791 tys. zł) i odnotowała stratę brutto w wysokości 6.695 tys. zł (była: strata brutto w wysokości 6.783 tys. zł) przy czym:

a. I do III kwartału roku obrotowego 2019/2020 - wypracowano EBITDA na poziomie -1.088 tys. zł (w analogicznym okresie było: - 1.499 tys. zł) i odnotowano stratę brutto w wysokości 6.130 tys. zł (była: strata brutto w wysokości 7.054 tys. zł);

b. w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 - odnotowano EBITDA na poziomie 1.196 tys. zł (w analogicznym okresie było: 2.290 tys. zł) a strata brutto wyniosła 566 tys. zł (był: zysk brutto w wysokości 271 tys. zł).

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za rok obrotowy 2019/2020 planowana jest 31 sierpnia 2020 r. po zweryfikowaniu danych przez biegłego rewidenta.

sport to the people