Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku,
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku,
c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 roku i kończącym 31 marca 2020 roku,
d. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej (wybór dwóch niezależnych członków Rady).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.


MATERIAŁY na WZA 25.11.2020 r. | TUTAJ

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ
| ON-LINE


sport to the people