Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Spółki

W dniu 19 kwietnia 2023 r. Spółka INTERSPORT Polska S.A. zawarła z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Inwestor”) oraz partnerem biznesowym Inwestora - Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Partner), umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej inwestycji w Spółkę („Umowa”). Inwestor działa w tej samej branży co Spółka i prowadzi w Ukrainie działalność pod marką INTERSPORT.

W Umowie ustalone zostały zasady współpracy Spółki, Inwestora oraz Partnera, w tym zasady dotyczące:

 

- inwestycji przez Partnera w akcje serii I Spółki, które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r.,

- a także inwestycji Inwestora w akcje Spółki, które Zarząd Spółki będzie mógł wyemitować w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, którego wprowadzenie do Statutu Spółki jest również przewidziane na ww. Walnym Zgromadzeniu.

 

Umowa przewiduje łączną inwestycję Partnera i Inwestora o wartości 10 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona w szczególności na rozwój Spółki, poprzez otwarcie nowych sklepów oraz modernizację już istniejących lokalizacji. 

sport to the people