Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A., które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku, o godz. 10.00, w siedzibie INTERSPORT Polska S.A. w Cholerzynie, Cholerzyn 382, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


MATERIAŁY na NWZA  - tutaj.

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ ON-LINE

sport to the people